Regulamin świadczenia usług

przez FC 24 Spółka z o.o.

§ 1 POJĘCIA

 1. FC 24 – FC 24 Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110, NIP: 631-262-44-46, REGON: 241801070, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym za numerem: 0000375145 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział KRS - tj. spółka, z którą Członek Klubu zawiera Umowę;
 2. Klub – obiekt znajdujący się w Oświęcimiu przy ul. M.Kolbego 14a;
 3. Członek Klubu – osoba, która po spełnieniu warunków określonych w 2 korzysta z usług Klubu;
 4. Opłata Członkowska – należność pieniężna za korzystanie z usług Klubu;
 5. Opłata Wpisowa – należność pieniężna, która może wystąpić przy zawieraniu Umowy;
 6. Zamrażanie Członkostwa – czynność dokonana przez Członka Klubu zamrażanie może być dokonane na pełny okres rozliczeniowy (przy Umowach bezterminowych) lub dwukrotnie na łączną ilość trzydziestu dni (przy Umowie abonamentowej);
 7. Zawieszenie karnetu – czynność dokonywana tylko za zgodą managera w przypadkach losowych (ciąża zagrożona, problemy zdrowotne udokumentowane przez lekarza na okres powyżej 2 miesięcy) , nie zwalniająca z dokonywania opłat w przypadku karnetu abonamentowego.
 8. Opłata za zamrożenie Członkostwa – kolejna występująca po sobie opłata przypadająca po dacie zamrożenia członkostwa o obniżonej wartości lub całkowitym jej braku z uwagi na zablokowanie możliwości wstępu do Klubu, niemniej jednak pozwalająca utrzymać w mocy statut Członka Klubu.
 9. Okres rozliczeniowy – opłaty za karnety naliczane są co 30 dni od daty zawarcia Umowy;
 10. Dzień płatności - za dzień płatności uznaje się dzień:
 11. otwarcia klubu dla klientów w przypadku klientów, którzy wykupili członkostwo przed otwarciem klubu;
 12. przystąpienia Członka do Klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia Członkostwa w przypadku jego opóźnienia, lub;
 13. dzień odmrożenia Członkostwa w przypadku jego wcześniejszego zamrożenia;
 14. Panel Klienta – po wejściu na stronę www.fc24.pl i zalogowaniu się na Panel Klienta Członek Klubu ma dostęp do wszelkich informacji związanych z zakupionym karnetem, ma możliwość opłacenia należności wobec Klubu, Zamrażanie Członkostwa czy zapisania się a także rezygnacji z zajęć fitness;
 15. Dni Otwarte - dni, w których dostęp do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno te które posiadają status Członka Klubu, jak i nieposiadające takiego statusu.
 16. Karnet OnLINE – karnet, który został zakupiony za pośrednictwem strony internetowej Klubu: fc24.pl
 17. Wejście Jednodniowe – wielokrotne wejście odpłatne, obowiązuję do godziny zamknięcia klubu w dniu zakupu. Warunkiem ponownego wejścia jest wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość uwzględnioną na paragonie 
 18. Wejście Jednodniowe Weekendowe – kupując wejście w sobotę możesz z niego skorzystać również w niedzielę tego samego weekendu. Warunkiem skorzystania z niedzielnego wejścia jest wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość uwzględnioną na paragonie
 19. Free Pass – jednorazowy darmowy dzień testowy w celu zapoznania się z Klubem i ofertą. Warunkiem skorzystania z dnia testowego jest uprzednie umówienie się z działem konsultantów działającym od poniedziałku do piątku.
 20. Oświadczenie pierwszego wejścia – obowiązkowy dokument uprawniający do skorzystania z usług Fc24 Sp. z o.o.. Potwierdzeniem zgody na wejście jest obowiązkowe wypełnienie formularza z danymi.
 21. System kłódkowy – klub wyposażony jest w szafki działające na zamknięcie kłódkowe. Rzeczy w szafce mogą być pozostawione tylko na czas treningu, w przeciwnym wypadku pracownik FC24 ma prawo do przecięcia kłódki. Zawartość szafki zostanie przekazana na recepcję klubu i przechowywana przez max. 1 tydzień.
 22. Kłódka do szafki – klub posiada w sprzedaży kłódki bądź możliwość płatnego wypożyczenia na czas pobytu w klubie. Wymagany wymiar pałąka: 6-8mm.

§2 CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 1. Podstawą Członkostwa Klubu jest łączne spełnienie poniższych warunków:
 2. zawarcie Umowy oraz akceptacja regulaminu,
 3. uiszczenie opłaty wpisowej oraz opłaty członkowskiej według aktualnego cennika usług Klubu.
 4. okazanie się obowiązkową kartą członkostwa na wejściu i wyjściu z klubu
 5. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać Członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, złożoną na piśmie w Klubie w obecności pracownika Klubu Członkiem Klubu może być również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem stosownych postanowień § 4. Status Członka Klubu uzyskuje się po: wypełnieniu i podpisaniu Umowy oraz uiszczeniu Opłaty Wpisowej w wysokości określonej aktualnym cennikiem usług FC24 oraz uiszczeniu Opłaty Członkowskiej. Rejestracji można dokonać także poprzez Panel Klienta na stronie www.fc24.pl.
 7. W przypadku, gdy Członek klubu opóźnia się z płatnością powyżej 7 dni roboczych FC24 ma możliwość zawieszenia uprawnień Członka Klubu poprzez wstrzymanie możliwości korzystania z usług FC24, aż do momentu uregulowania należności. W takim przypadku Członek Klubu nie jest zwolniony z obowiązku regulowania należności zgodnie z zawartą Umową. Zawieszenie uprawnień wynikające z opóźnień w płatnościach nie powoduje przedłużenia okresu członkostwa w Klubie.
 8. W przypadku umów bezterminowych po upływie 7 dni od dnia płatności za członkostwo nastąpi utrata członkostwa. Członek Klubu zostanie poinformowany o tym fakcie: telefonicznie, mailowo, sms’owo lub osobiście. Ponowne zakupienie tego karnetu wiąże się z podwyższeniem miesięcznej opłaty o 10zł. W przypadku ponownej utraty Członkostwa, kolejny karnet bezterminowy zostanie obciążony dodatkową miesięczną opłatą w wysokości 10 zł.
 9. Członek Klubu upoważniony jest do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz usług świadczonych w Klubie, na warunkach wskazanych w Umowie oraz załączonym do niej regulaminie.
 10. Członek Klubu, posiadający abonament roczny, może bezpłatnie Zamrozić Członkostwo w Klubie dwukrotnie, ale na okres nieprzekraczający 30 dni w roku, Członkostwo w Klubie zostaje przedłużone o okres w którym członkostwo zostało Zamrożone. Płatności muszą być dokonywane wg harmonogramu co miesiąc. Okres Zamrożenia zostaje dodany do końca karnetu. W przypadku umów bezterminowych zamrożenie następuje ze skutkiem od pierwszego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego w trakcie którego Członek Klubu złożył dyspozycję zamrożenia. W przypadku umów abonamentowych mrożenie następuje od wyznaczonego przez Członka Klubu dnia.
 11. Nie można dokonać zamrożenia karnetu z datą wcześniejszą.
 12. Członek Klubu, posiadający karnet bezterminowy i bezterminowy poranny może Zamrozić Członkostwo tyko na pełen okres rozliczeniowy za opłatą według cennika. Nie ma limitu ilości Zamrożeń.
 13. Członek Klubu, posiadający karnet bezterminowy student i roczny upfront nie może Zamrażać Członkostwa.
 14. O fakcie Zamrożenia Członkostwa w Klubie Członek Klubu posiadający karnet abonamentowy roczny ma obowiązek poinformować FC 24 najpóźniej trzy dni przed Zamrożeniem w formie pisemnej, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na klubowy adres e-mail: oswiecim@fc24.pl. Poprzez Panel Klienta - Członek Klubu może Zamrozić Członkostwo na jeden dzień wcześniej. W przypadku Klientów posiadających karnet bezterminowy i bezterminowy poranny o fakcie zamrożenia mają obowiązek powiadomić Klub najpóźniej na trzy dni przed nowym okresem rozliczeniowym w formie pisemnej, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na klubowy adres e-mail: oswiecim@fc24.pl. Poprzez Panel Klienta mogą Zamrozić Członkostwo na jeden dzień przed okresem rozliczeniowym. O wzór zamrożenia można poprosić na klubowy adres e-mail: oswiecim@fc24.pl
 15. Członek klubu, przez cały okres obowiązywania Umowy, jest obowiązany powiadomić FC24 o każdorazowej zmianie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania.
 16. Członkostwo uprawnia do korzystania z zajęć grupowych na podstawie aktualnie obowiązującego grafika. Obowiązują zapisy na zajęcia fitness . Członek Klubu może się zapisać poprzez Panel Klienta lub korzystając z aplikacji mobilnej eFitness. W przypadku dwukrotnej nieobecności na zajęcia i braku anulowania rezerwacji, Klub zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości zapisu na jakiekolwiek zajęcia na okres 14 dni, następujących po zajęciach, na których odnotowana została absencja. Z zajęć można się wypisać najpóźniej na trzy godziny przed zarezerwowanymi zajęciami.
 17. Członek klubu może dokonać zapisu tylko na dwie godziny zajęć grupowych w danym dniu. W przypadku wykorzystania tylko jednej godziny zajęć z dokonanych dwóch rezerwacji klub ma prawo do zablokowania możliwości zapisu na jakiekolwiek zajęcia na okres 14 dni następujących po zajęciach, na których odnotowana została absencja.
 18. Na zajęcia fitness można się zapisać z tygodniowym wyprzedzeniem. Klub prosi o przemyślane zapisy.
 19. Umowa może zostać zawarta na:
 20. 24 godziny (opłata jednorazowa);
 21. czas nieokreślony (opłata jednorazowa);
 22. okres 12 miesięcy (opłata abonamentowa);
 23. okres 12 miesięcy upfront (opłata jednorazowa).
 24. Rejestracji i płatności można dokonać także poprzez Panel Klienta na stronie www.fc24.pl. Należy podać obowiązkowe dane wymagane w procesie rejestracji, wybrać rodzaj karnetu I opłacić go wybierając opcję płatności kartą kredytową on line lub Przelewy 24. Jeśli jest to pierwszy karnet może zostać dodana Opłata Wpisowa. Umowa zostanie podpisana w Klubie, do której zostanie wydana Karta Członkowska

§ 3 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa wygasa z upływem okresu, na który została zawarta.
 2. W przypadku umów bezterminowych utrata członkostwa następuje z chwilą braku uiszczenia opłaty członkowskiej za okres kolejnego miesiąca, na zasadach opisanych w 2 ust. 4 oraz ust. 5, jak również w wyniku dobrowolnej rezygnacji członka złożonej ze skutkiem na koniec okresu, za który została pobrana opłata członkowska. Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 1. Umowy rocznej upfront nie można wypowiedzieć.
 3. Umowa abonamentowa roczna może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu, za zgodą FC 24 (pisemne rozwiązanie umowy pod rygorem nieważności) w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Członek klubu nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają korzystanie z usług świadczonych przez FC 24, jednak decyzję o rozwiązaniu Umowy podejmuje koordynator Klubu. Złożenie chęci rozwiązania umowy nie jest jednoznaczne z jej zaakceptowaniem. Koszt wcześniejszego wypowiedzenia członkostwa stanowi 30% kwoty, która pozostała do opłacenia do końca trwania Umowy. Każdorazowy przypadek będzie rozpatrywany oddzielnie na podstawie przedłożonego odpowiedniego zaświadczenia.
 4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 3 FC 24 nie zwraca należności za niewykorzystane dni, które pozostają od chwili złożenia wypowiedzenia Umowy do końca okresu rozliczeniowego.
 5. Członek Klubu może przenieść swoje członkostwo na inną osobę za zgodą tej osoby oraz zgodą FC W takim wypadku, zainteresowane strony zawierają Umowę cesji, na mocy której, nowa osoba wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu. Za przepisanie członkostwa pobiera się opłatę zgodną z aktualnym cennikiem od osoby, na którą Umowa Członkowska ma być scedowana i jest to traktowane jako opłata wpisowa. Przepisywana Umowa Członkowska nie może być zadłużona w żaden sposób. Cesji danego karnetu można dokonać tylko raz.
 6. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
 7. decyzją FC 24 trybem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub jeżeli kontynuacja Umowy może zaszkodzić reputacji i interesom któregokolwiek Klubu, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego jak również z powodu zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub powszechnie obowiązującym porządkiem prawem;
 8. członek rażąco narusza warunki umowy.
 9. czynność dokonywana tylko za zgodą managera w przypadkach losowych (m.in. ciąża zagrożona, problemy zdrowotne udokumentowane przez lekarza na okres powyżej 2 miesięcy)

§ 4 KARTY CZŁONKOWSKIE

 1. Członek Klubu otrzymuje imienną kartę członkowską, będącą dokumentem legitymującym Członkostwo oraz prawo do korzystania z usług Klubu.
 2. Kartą imienną może posługiwać się tylko i wyłącznie Członek Klubu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku, gdy Umowę podpisuje Pracodawca, przedstawia on do FC 24 listę swoich pracowników, którym FC 24 wystawi imienne karty członkowskie uprawniające ich do korzystania z usług Klubu na takich samych zasadach jak Członkowie Klubu.
 4. W przypadku zgubienia karty członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie FC. Duplikat karty będzie wydany Członkowi Klubu po uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 5. Członek Klubu nie może odstępować swojej imiennej karty członkowskiej innej osobie, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w 3 ust. 6.
 6. Kartę członkowską należy każdorazowo okazać przy wejściu na teren Klubu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. W przypadku Umów, zawieranych na okres dłuższy niż 1 miesiąc, opłata abonamentowa płatna jest z góry za cały okres trwania Umowy lub w miesięcznych ratach płatnych zgodnych z Okresem Rozliczeniowym.
 2. Po wygaśnięciu Umowy Członek Klubu w przypadku zawarcia kolejnej Umowy jest zwolniony z opłaty wpisowej.
 3. Płatności mogą być dokonywane za pomocą Przelewy24:

                                    https://fc24-oswiecim.efitness.com.pl/OnlinePayment/Przelewy24ProcessRequest

 1. W przypadku umowy rocznej upfront płatności można dokonać kartą lub przelewem za pośrednictwem Przelewy 24 po zalogowaniu się w Panelu Klienta. Przy umowach bezterminowych: stałym obciążeniem karty kredytowej lub debetowej, poprzez Przelewy 24 po zalogowaniu się w Panelu Klienta. Przy umowie abonamentowej rocznej: stałym obciążeniem karty kredytowej lub debetowej, poprzez Przelewy 24 po zalogowaniu się w Panelu Klienta lub kartą w recepcji Klubu. W przypadku chęci opłacania gotówką obowiązuje dopłata do każdej płatności 10zł.
 2. W przypadku braku możliwości pobrania środków z rachunku Członka Klubu, FC24 kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia konta Członka. W przypadku bezskutecznych prób FC 24 ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu lub rozwiązania członkostwa zgodnie z 2 ust. 4. Członek Klubu obowiązany jest do zapewnienia środków na koncie bankowym, by w terminie realizacji płatności drogą stałego polecenia zapłaty z konta lub karty na jego koncie znajdowała się wystarczająca kwota niezbędna do opłacenia Członkostwa.
 3. FC 24 zastrzega sobie prawo do pobierania opłat z tytułu ewentualnego zadłużenia wynikającego z niezrealizowanych płatności.
 4. FC 24 zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat z tytułu ewentualnego zadłużenia wynikającego z niezrealizowanych płatności, które są związane z obsługą windykacyjną, ale nie przekraczające maksymalnie 100zł. Opłata może zostać pobrana dwukrotnie w okresie rozliczeniowym zakupionego karnetu.

§ 6 OBWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

 1. Członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich regulaminów obowiązujących w Klubie. Regulaminy dostępne są w Klubie.
 2. W uzasadnionych przypadkach FC24 może odmówić wstępu na teren Klubu osobom, których zachowanie bądź ubiór zostaną uznane przez pracownika FC24 za nieodpowiednie.
 3. Zabrania się używania na terenie Klubu bez zgody koordynatora Klubu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Zabrania się przeprowadzania treningów personalnych na terenie Klubu przez jakiekolwiek osoby bez zgody koordynatora Klubu.
 5. Rażące lub uporczywe uchylanie się od obowiązków przez Członka Klubu lub naruszanie regulaminów obowiązujących Członka Klubu upoważnia Fitness Club 24 do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Członka Klubu bez zwrotu jakichkolwiek kosztów za niewykorzystany okres.
 6. Członek Klubu niniejszym oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na trenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Członka Klubu. W razie wykorzystania wizerunku Członka Klubu, które będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność Członek Klubu ma obowiązek zgłoszenia tego faktu FC24 W takiej sytuacji FC24 zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym o Klubie. Wykorzystywanie przez osoby trzecie bez zgody FC24 zdjęć Klubu jest zabronione.
 8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Sali bądź sprzętu sportowego, użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 9. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu.
 10. Członek Klubu ma obowiązek zapisać się jak i wypisać się z zajęć grupowych.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLUBU

 1. Każdy uczestnik zajęć powinien na czas pobytu na terenie Klubu zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe i ubrania pozostawione w szatni, szafce lub na terenie Klubu Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Członkom Klubu w Klubie jest zainstalowany monitoring, który rejestruje określone obszary Klubu, z wyłączeniem stref intymnych.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z przerwą w dostawie mediów.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia spowodowane awarią sprzętu albo urządzeń znajdujących się w Klubie.
 5. Klub jest otwarty według harmonogramu znajdującego się na jego terenie.
 6. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Klub zastrzega sobie prawo jego zamknięcia.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin jego otwarcia bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu oraz Umowy Członkowskiej.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują pracownicy Klubu.
 9. Klub ma prawo wprowadzać zmiany w grafiku zajęć (dotyczy rodzaju zajęć, godziny i osoby prowadzącej), cennika.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Członkowi Klubu korzystania z usługi jest FC 24 z o.o. ul. Komorowicka 110, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Członka Klubu w związku z korzystaniem z usługi stanowią:
 3. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwanej dalej Uodo), tj. zgoda wyrażona przez Członka Klubu, którego dane dotyczą;
 4. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo, tj. realizacja umowy świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu;
 5. 23 ust. 1 pkt 5 Uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 6. Dane osobowe Członka Klubu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Uodo.
 7. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usługi.
 8. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia.
 9. FC 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 10. Członek Klubu ma prawo żądać usunięcia Swoich Danych Osobowych w przypadku rezygnacji z Członkostwa. Musi wypełnić odpowiednie Oświadczenie usunięcia danych osobowych. W momencie wypełnienia oświadczenia klubowicz traci przywilej Członka Klubu i wszystkie zasady wiążące się z tytułem.

§ 9 INNE POSTANOWIENIA

 1. FC 24 ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 2. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, FC 24 ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu należności za dany okres rozliczeniowy.
 4. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem oswiecim@fc24.pl. FC 24 zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania
 6. Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.
 8. FC 24 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej www.fc24.pl lub przesłany drogą elektroniczną e-mail do członka klubu zgodnie z deklaracją wskazaną w umowie w terminie 7 dni od momentu publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa.

Regulamin świadczenia usług

przez FC 24 Spółka z o.o.

$1 POJĘCIA

 1. FC 24 – FC 24 Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110, NIP: 631-262-44-46, REGON: 241801070, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział KRS, nr KRS 0000375145 - tj. spółka, z którą Członek Klubu zawiera Umowę.
 2. Klub – obiekt znajdujący się w Oświęcimiu przy ul. M.Kolbego 14a.
 3. Członek Klubu – osoba, która po spełnieniu warunków określonych w 2 korzysta z usług Klubu.
 4. Użytkownik Klubu – osoba, która po akceptacji regulaminu może korzystać z usług klubu (FitProfit, FitSport, Benefit Multisport Plus, Ok System, Wejście jednodniowe, wejście jednodniowe weekend, free pass).
 5. Opłata Członkowska – należność pieniężna za korzystanie z usług Klubu;
 6. Opłata Wpisowa – należność pieniężna, która może wystąpić przy zawieraniu Umowy;
 7. Korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu odbywa się na

podstawie:
a) abonamentu - abonament 12 miesięcy (umowa na czas określony 12 miesięcy), abonament 12 miesięcy służba mundurowa (umowa na czas określony 12 miesięcy), abonament 12 miesięcy UpFront (umowa na czas określony 12 miesięcy płatna z góry), bezterminowy open – z kartą kredytową (umowa na czas nie określony), bezterminowy poranny – z kartą kredytową (umowa na czas nie określony), abonament miesięczny (umowa na czas określony 30 dni)
b) kart Benefit Multisport Plus, Fit Profit , Fit Sport,
c) Ok System ( wejście przez sms),
d) opłaty za jednorazowy wstęp do Klubu (dalej: "wejście jednodniowe","wejście jednodniowe weekendowe");
e) free Pass.

 1. Zamrażanie Członkostwa – Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie Abonamentu 12 miesięcy oraz abonamentu 12 miesięcy służba mundurowa uprawniony jest do jego zamrożenia. Zamrożenie Abonamentu możliwe jest maksymalnie 2 razy na łączną ilość maksymalnie 30 dni, po uprzednim powiadomieniu pracownika klubu
  i wypełnieniu stosownego formularza (osobiście lub drogą elektroniczną: oswiecim@fc24.pl). Za okres zamrożenia Abonamentu Klub nie pobiera opłat. Zamrożenie Abonamentu skutkuje przedłużeniem umowy o okres odpowiadający czasowi zamrożenia Abonamentu. Mrożenie abonamentu nie może być dokonane z datą wsteczną.
 2. Zawieszenie karnetu – Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie Abonamentu 12 miesięcy oraz abonamentu 12 miesięcy służba mundurowa uprawniony jest do jego zawieszenia. Zawieszenie jest dokonywane tylko za zgodą managera w przypadkach losowych (ciąża zagrożona, problemy zdrowotne udokumentowane przez lekarza na okres powyżej 2 miesięcy). Zawieszenie nie zwalnia  z obowiązku dokonywania opłat, jednakże umowa może zostać bezpłatnie przedłużona o czas na jaki została zawieszona.
 3. Okres rozliczeniowy – opłaty za karnety naliczane są co 30 dni od daty obowiązywania umowy (data podpisania umowy lub inna data wskazana przez stronę umowy) .
 4. Dzień płatności - za dzień płatności uznaje się dzień uiszczenia należności wynikających z umowy (data podpisania umowy lub inna data wskazana przez stronę umowy), jest to również dzień przystąpienia Członka do Klubu.
 5. Panel Klienta – po wejściu na stronę www.fc24.pl i zalogowaniu się na Panel Klienta Członek Klubu ma dostęp do wszelkich informacji związanych z zakupionym karnetem, ma możliwość opłacenia należności wobec Klubu czy zapisania się, a także rezygnacji z zajęć fitness;
 6. Dni Otwarte - dni, w których dostęp do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno te które posiadają status Członka Klubu, jak i nieposiadające takiego statusu.
 7. Karnet OnLINE – karnet, który został zakupiony za pośrednictwem strony internetowej Klubu: fc24.pl
 8. Wejście Jednodniowe – wielokrotne wejście odpłatne, obowiązuję do godziny zamknięcia klubu w dniu zakupu. Warunkiem ponownego wejścia jest wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość uwzględnioną na paragonie 
 9. Wejście Jednodniowe Weekendowe – kupując wejście w sobotę możesz z niego skorzystać również w niedzielę tego samego weekendu. Warunkiem skorzystania z niedzielnego wejścia jest wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość uwzględnioną na paragonie.
 10. Free Pass – jednorazowy darmowy dzień testowy w celu zapoznania się z Klubem i ofertą. Warunkiem skorzystania z dnia testowego jest uprzednie umówienie się.
 11. Cross Kids – zajęcia grupowe dla dzieci z trenerem (Załącznik nr 2 Regulamin korzystania z zajęć Cross Kids). 
 12. Oświadczenie pierwszego wejścia – obowiązkowe wypełnienie dokumentu „Oświadczenie pierwszego wejścia” ,które  uprawnia do skorzystania z usług Fc24 Sp. z o.o.
 13. System kłódkowy – klub wyposażony jest w szafki zamykane na kłódki. Rzeczy w szafce mogą być pozostawione tylko na czas treningu, w przeciwnym wypadku pracownik FC24 ma prawo do przecięcia kłódki, zawartość szafki zostaje przekazana na recepcję klubu i przechowywana przez max. 1 tydzień.

Kłódka do szafki - wymagany wymiar pałąka: 6-8mm – klub posiada w sprzedaży kłódki lub wypożycza
za odpłatnością na czas pobytu w klubie.

$2 CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 1. Podstawą Członkostwa Klubu jest łączne spełnienie poniższych warunków:
 2. zawarcie Umowy oraz akceptacja regulaminu,
 3. uiszczenie opłaty wpisowej oraz opłaty członkowskiej według aktualnego cennika usług Klubu (Załącznik nr 1 Cennik),
 4. posiadanie karty członkowskiej i aktywnego abonamentu.
 5. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać Członkiem Klubu za zgodą swoich rodziców/opiekunów prawnych, złożoną na piśmie w Klubie w obecności pracownika Klubu
 7. W przypadku, gdy Członek klubu opóźnia się z płatnością powyżej 3 dni roboczych FC24 ma możliwość wstrzymania korzystania z usług Klubu do momentu uregulowania należności. W takim przypadku Członek Klubu nie jest zwolniony z obowiązku regulowania należności zgodnie z zawartą Umową.
 8. W ramach Abonamentu bezterminowego open – z kartą kredytową oraz bezterminowego porannego – z kartą kredytową, umowa na korzystanie z Klubu zawierana jest na czas nieokreślony.
 9. Płatność za Abonament bezterminowy open – z kartą kredytową oraz bezterminowy poranny – z kartą kredytową  odbywa się w comiesięcznych cyklach, z góry za dany miesiąc począwszy od daty obowiązywania umowy (data podpisania umowy lub inna data wskazana przez stronę umowy). Warunkiem jest  udostępnienie karty płatniczej
  z zasobem gotówki wystarczającym na dokonanie opłaty.
 10. Członkostwo w Klubie uprawnia do korzystania z zajęć grupowych na podstawie aktualnie obowiązującego grafiku. Obowiązują zapisy na zajęcia fitness. Członek Klubu i Użytkownik klubu może się zapisać poprzez panel klienta lub korzystajac z aplikacji mobilnej eFitness. W przypadku dwukrotnej nieobecności na zajęciach
  i braku anulowania rezerwacji, Klub zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości zapisu na jakiekolwiek zajęcia na okres 14 dni, następujących po zajęciach, na którch odnotowana została absencja. Z zajeć można się wypisać najpóźniej na trzy godziny przed zarezerwowanymi zajeciami.
 11. Członek Klubu oraz Użytkownik Kubu może dokonać zapisu tylko na dwie godziny zajęć grupowych w danym dniu. W przypadku wykorzystania tylko jednej godziny zajęć z dokonanych dwóch rezerwacji klub ma prawo do zablokowania możliwości zapisu na jakiekolwiek zajęcia na okres 14 dni następujących po zajęciach, na którch odnotowana została absencja.
 12. Na zajęcia fitness można się zapisać z tygodniowym wyprzedzeniem. Klub prosi o przemyślane zapisy.

§3 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowy zawarte na czas określony wygasają z upływem okresu, na który zostały zawarte.
 2. Członek Klubu uprawniony jest do wypowiedzenia umowy, dotyczącej Abonamentu bezterminowego open – z kartą kredytową
  oraz bezterminowego porannego – z kartą kredytową z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu naliczenia się  kolejnej opłaty, w wyżej opisanym miesięcznym cyklu rozliczeniowym (opłata nalicza się co 30 dni począwszy od
  daty obowiązywania umowy (data podpisania umowy lub inna data wskazana przez stronę umowy)).
 3. Umowa abonamentowa roczna (abonament 12 miesięcy oraz abonament 12 miesięcy służba mundurowa) może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu, jedynie za porozumieniem stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Przy czym Członek Klubu, w przypadku rozwiązania umowy na zasadach jw., jest zobowiązany do zapłaty  30% kwoty, która pozostała do zapłacenia do końca trwania Umowy.
 4. Członek Klubu, który zawarł umowę abonament 12 miesięcy (umowa na czas określony 12 miesięcy), abonament 12 miesięcy służba mundurowa (umowa na czas określony 12 miesięcy), abonament 12 miesięcy UpFront (umowa na czas określony 12 miesięcy płatna z góry), może przenieść swoje członkostwo na inną osobę,
  za zgodą tej osoby oraz zgodą FC24. W takim wypadku, zainteresowane strony zawierają Umowę cesji, na mocy której, nowa osoba wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu. Za przepisanie członkostwa pobiera się opłatę zgodną z aktualnym cennikiem od osoby, na którą Umowa Członkowska ma być przeniesiona i jest to traktowane jako opłata wpisowa. Umowa Członkowska będąca przedmiotem cesji nie może być zadłużona. Cesji można dokonać tylko raz.

§4 KARTY CZŁONKOWSKIE

 1. Członek Klubu otrzymuje imienną kartę członkowską, będącą dokumentem legitymującym go do korzystania z usług Klubu.
 2. Kartą imienną może posługiwać się tylko i wyłącznie Członek Klubu.
 3. W przypadku zgubienia karty członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia
  o tym fakcie FC24. Duplikat karty będzie wydany Członkowi Klubu po uiszczeniu opłaty w wysokości 5 zł.
 4. Członek Klubu nie może odstępować swojej imiennej karty członkowskiej innej osobie, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w 3 ust. 4.
 5. Kartę członkowską należy każdorazowo okazać przy wejściu na teren Klubu.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Po wygaśnięciu Umowy Członek Klubu w przypadku zawarcia kolejnej Umowy jest zwolniony z opłaty wpisowej.
 2. Płatności za abonamenty mogą być dokonywane :
 3. a) Panel Klienta na stronie www.fc24.pl. Należy podać obowiązkowe dane wymagane
  w procesie rejestracji, wybrać rodzaj karnetu I opłacić go wybierając opcję płatności kartą kredytową on line lub Przelewy 24. Jeśli jest to pierwszy karnet może zostać dodana Opłata Wpisowa. Umowa zostanie podpisana w Klubie i do niej zostanie wydana Karta Członkowska https://fc24-oswiecim.efitness.com.pl/OnlinePayment/Przelewy24ProcessRequest ,
 4. b) Przelew na konto bankowe nr. 31 1050 1070 1000 0090 3106 9124 ,

                  c)Karta kredytowo/debetowa - warunkiem jest  udostępnienie karty płatniczej z zasobem gotówki wystarczającym na dokonanie opłaty,

 1. d) Karta płatnicza w recepcji klubu ,
 2. e) Gotówka (w przypadku chęci opłcenia gotówką obowiązuje dopłata za każdą płatność 10 zł ).
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do zapewnienia środków na koncie bankowym, by w terminie realizacji płatności na jego koncie znjadowała się wystarczająca kwota niezbędna do opłacenia Członkostwa. W przypadku dwóch bezskutecznych prób pobrania środków z rachunku Członka Klubu, FC24 ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z usług klubu zgodnie z 2 ust. 4 oraz do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
 4. FC24 zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat z tytułu niezrealizowanych płatności to jest opłaty w wysokości 50 zł za każdą czynność windykacyjną w postaci maila oraz pisemnego wezwania do zapłaty.

§6 OBWIĄZKI CZŁONKA KLUBU I UŻYTKOWNIKA KLUBU

 1. Członek Klubu i Użytkownik Klubu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich regulaminów obowiązujących w Klubie. Regulaminy dostępne są w Klubie I na stronie internetowej.
 2. W uzasadnionych przypadkach FC24 może odmówić wstępu na teren Klubu osobom, których zachowanie bądź ubiór zostaną uznane przez pracownika FC24 za nieodpowiednie.
 3. Zabrania się używania na terenie Klubu bez zgody koordynatora Klubu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz
  i dźwięk.
 4. Zabrania się przeprowadzania treningów personalnych na terenie Klubu przez jakiekolwiek osoby bez zgody koordynatora Klubu.
 5. Rażące lub uporczywe uchylanie się od obowiązków przez Członka Klubu i Użytkownika Klubu lub naruszanie regulaminów obowiązujących Członek Klubu i Użytkownik Klubu upoważnia Fitness Club 24 do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Członka Klubu bądź zakaz korzystania z usług klubu przez Użytkownika Klubu bez zwrotu jakichkolwiek kosztów za niewykorzystany okres.
 6. Członek Klubu i Użytkownik Klubu niniejszym oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 7. Klub uprawniony jest do utrwalania za pomocą dostępnych środków swoich obiektów dla celów reklamowych
  i promocyjnych, wskutek czego może dojść do niezamierzonego utrwalenia wizerunku Członka Klubu, przy czym ewentualne wykorzystanie wizerunku Członka Klubu w materiałach promocyjnych/reklamowych, nastąpi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Sali bądź sprzętu sportowego, użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 9. Członek Klubu i Użytkownik Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu.
 10. Członek Klubu i Użytkownik Klubu ma obowiązek zapisać się jak i wypisać się z zajęć grupowych.
 11. Członek Klubu i Użytkownik Klubu obowiązany jest do korzystania z ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń na urządzeniach, a po ich zakończeniu do dezynfekcji miejsca za pomocą środków dostępnych na sali.
 12. Po każdorazowym zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy sprzęt
 13. Zabrania się przesuwania urządzeń treningowych, za wyjątkiem wolnych ciężarów oraz urządzeń, których funkcja
  i sposób korzystania uprawnia do takiego przesuwania.
 14. Członek Klubu i Użytkownik Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Użytkownikom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia,
  w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Użytkowników, w tym zachowania wulgarne lub obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religie lub płeć.
 15. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu
 16. Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu pozostałych Użytkowników osoba, która przybędzie na zajęcia po ich rozpoczęciu nie zostanie do nich dopuszczona.
 17. W przypadku odnotowania przez personel Klubu lub zgłoszenie przez innych Użytkowników zachowań Członka Klubu lub Użytkownika Klubu, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w Klubie lub mogą zaszkodzić reputacji Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, personel Klubu ma prawo wyprosić z Klubu.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w związku z niedostosowaniem rodzaju ćwiczeń do stanu zdrowia i sprawności fizycznej Członka Klubu bądź Użytkownika Klubu.
 19. Członek Klubu i Użytkownik Klubu nie ma prawa korzystania z Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie.
 20.  Osoby naruszające porządek, przepisy niniejszego Regulaminu lub obowiązujące instrukcje obsługi urządzeń mogą zostać wyproszone z Klubu przez personel Klubu.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLUBU

 1. Każdy uczestnik zajęć powinien na czas pobytu na terenie Klubu zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe i ubrania pozostawione w szatni, szafce lub na terenie Klubu Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Członkom Klubu i Użytkownikom Klubu w Klubie jest zainstalowany monitoring, który rejestruje
  określone obszary Klubu, z wyłączeniem stref intymnych.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z przerwą w dostawie mediów.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia spowodowane awarią sprzętu albo urządzeń znajdujących się
  w Klubie.
 5. Klub jest otwarty według harmonogramu znajdującego się na jego terenie.
 6. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Klub zastrzega sobie prawo jego zamknięcia.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin jego otwarcia bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu oraz Umowy Członkowskiej.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują pracownicy Klubu.
 9. Klub ma prawo wprowadzać zmiany w grafiku zajęć (dotyczy rodzaju zajęć, godziny i osoby prowadzącej), cennika.
 10. Klub może prowadzić, według własnego uznania, akcje, stosować upusty, rabaty i promocje oraz organizować konkursy na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, które wchodzą w życie z dniem wywieszenia w Klubie oraz opublikowania na stronie internetowej fc24.pl.

§8 KLAUZULA RODO

Przetwarzanie danych oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany
lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak: zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

Administrator danych osobowych: Fc24 Sp. z o.o. ul. Komorowicka 110, 43-300 Bielsko – Biała NIP 631-262-44-46.

listownie:  Fitness Club 24 ul. M.Kolbego 14a, 43-300 Bielsko - Biała

telefonicznie: 539-901-444

e-mailowo: oswiecim@fc24.pl

Cel przetwarzania:

negocjacje handlowe zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej umowy lub umów,
do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez firmę, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. Dodatkowo, po uzyskaniu zgody w celach marketingowych oferowanych usług lub marketingu produktów , w celach tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, wystawienie rachunku, faktury i prowadzenie rozliczeń finansowych.

Podstawa przetwarzania  danych osobowych:  zgoda.

Odbiorcy, którym dane osobowe mogą być udostępnione: pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy, organy administracji państwowej, Sądy.

Czas:

Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu wycofania  zgody na ich przetwarzanie, przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym firma jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się
w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw.
z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu  dane zostaną  zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

Usunięcie danych osobowych.

Po zwróceniu się o usunięcie  danych lub po wniesieniu sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,

Po nie podęciu działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny),

Po uzyskaniu informacji, że dane są nieaktualne lub niedokładne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wycofania wyrażonej zgody,

prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,

prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§9 INNE POSTANOWIENIA

 1. FC 24 ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu,
  w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą
  się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 2. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu i Użytkownik Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania:
 4. a) Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, FC 24 ma prawo wypowiedzieć umowę łączącą ją z członkiem klubu w trybie natychmiastowym bez zwrotu należności za cały okres obowiązywania umowy.
 5. b) Użytkownika Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, FC 24 ma prawo pozbawić Użytkownika Klubu z możliwości korzystania z Usług Klubu.
 6. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem oswiecim@fc24.pl. Fc24 Sp z .o.o. zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia w Klubie oraz opublikowania na stronie internetowej www.fc24.pl i przesłania drogą elektroniczną do Członków Klubu. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów zawartych po dniu jego wejścia w życie.
 8. Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.
 10. FC 24 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej www.fc24.pl lub przesłany drogą elektroniczną e-mail do członka klubu. W terminie 7 dni od momentu publikacji Członkowi Klubu bądź Użytkownikowi Klubu przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa bądź użytkowania, wówczas umowa zostaje rozwiązana za porozumieniem stron.
 11. Integralną częścią umowy z Członkiem Klubu i Użytkownikiem Klubu jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Klubu, Regulaminu CROSS KIDS i Cennika.

Załącznik nr 1 -  Cennik

CENNIK OŚWIĘCIM

nazwa

okres trwania

kwota

wpisowe

mrożenie

wypowiedzenie

cesja

automatyczne zamknięcie

Up front

12 miesięcy (jednorazowa opłata)

12mc

999 zł

przedłużenie na następny rok z zachowaniem ciągłości: 899zł, kolejny 799zl

50zł

jednorazowo

-

-

50zł jeden raz

-

 Abonament

12 miesięcy

12mc

12 x 99 zł 

50zł

jednorazowo

bezpłatnie max 2razy na łączną ilość 30dni

pisemne oświadczenie  o chęci rezygnacji 

 opłata 1/3 (30zł) za każdy miesiąc nie wykorzystany do końca karnetu

50zł jeden raz, karnet nie może być zadłużony

-

1 miesiąc

OPEN

30 dni

139zł / mc

Okres rozliczeniowy

30 dni

50zł jednorazowo

-

-

 

Zamknięcie karnetu po 30 dniach od zakupu

1 miesiąc poranny

pn-pt wejście 6:00 - 14:00, weekend i święta -open

 30 dni

79zł / mc

Okres rozliczeniowy

30 dni

50zł jednorazowo

-

-

 

Zamknięcie karnetu po 30 dniach od zakupu

1 miesiąc student open

30 dni

79zł / mc

Okres rozliczeniowy

30 dni

50zł jednorazowo

-

-

 

Zamknięcie karnetu po 30 dniach od zakupu

Abonament

Służba mundurowa

12 miesięcy

(Policja. Straż pożarna, straż miejska, wojsko)

12 mc

12mc x79 zł

50 zł

jednorazowo

- bezpłatnie max 2razy na łączną ilość 30dni

pisemne oświadczenie  o chęci rezygnacji 

 opłata 1/3 zł (26zł) za każdy miesiąc nie wykorzystany do końca karnetu

50zł jeden raz tylko na osobę z legitymacją służb mundurowych

-

Bezterminowy open

ZLECENIE

z karty kredytowo/

debetowej

30 dni

119 / mc

Okres rozliczeniowy

30 dni

50zł jednorazowo

-

Pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji z karnetu 3 dni przed naliczeniem się kolejnej raty

-

Płatność za karnet nalicza się co 30 dni

Bezterminowy

 Poranny

ZLECENIE

z karty kredytowo /debetowej

30 dni

69 / mc

Okres rozliczeniowy

30 dni

50 zł

jednorazowo

 

Pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji z karnetu 3 dni przed naliczeniem się kolejnej raty

-

Płatność za karnet nalicza się co 30 dni.

Załącznik nr 2  -  Regulamin CROSS KIDS

 1. W zajęciach CROSS KIDS mogą brać udział dzieci od 8 do 12 roku życia, które przyjdą do klubu pod opieką rodziców.
 2. Do wejścia na zajęcia upoważnia opłata za jednorazowe wejście uiszczona przez rodzica.
 3. Rodzice mogą przebywać na sali fitness w czasie zajęć, w których biorą udział ich dzieci. Rodzice nie przebywający na Sali fitness podczas zajęć zobowiązani sąd odebrać dzieci do 15 minut po zakończeniu zajęć. W przypadku nie odebrania dziecka we wskazanym wyżej czasie, organizator może pobrać dodatkową opłatę w kwocie 10 zł.                                          
 4.  Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony klubu  jest on zwolniony  z odpowiedzialności
  za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki. Cena za uczestnictwo w zajęciach nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.
 5. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic bierze odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka, jest świadomy jego kondycji fizycznej i zdrowotnej.
 6. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne
  z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć, którzy zostali wykluczeni z udziału w zajęciach, a których rodzice nie są na tych zajęciach obecni, pozostają na sali pod opieką instruktora do czasu zakończenia zajęć.                                                                                                                                        
  Klub odpowiada za bezpieczeństwo uczestników tylko w trakcie trwania zajęć, na terenie sali fitness, w której zajęcia są przeprowadzane. Za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szatni, toalety, korytarzy, terenu wokół klubu odpowiadają opiekunowie.                                                                                                                                    
 8.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą wyposażenia i sprzętu używanego przez uczestnika zajęć  w czasie ich trwania  i bezpośrednio przed i po nich.
 9. Klub nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu do klubu i z klubu do domu.
 10. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez rodzica.

Jednocześnie:

Rodzic/Prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby promocji organizatora
w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, imprez okolicznościowych organizowanych przez klub.

Rodzic/Prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez klub w celach informacyjnych

§1 Pojęcia

1. FC 24 – FC 24 Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110, NIP: 631-262-44-46, REGON: 241801070, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział KRS, nr KRS 0000375145 - tj. spółka, z którą Członek Klubu zawiera Umowę.

2. Klub – obiekt znajdujący się w Oświęcimiu przy ul. M.Kolbego 14a.

3. Członek Klubu – osoba, która po spełnieniu warunków określonych w § 2 korzysta z usług Klubu.


4. Użytkownik Klubu – osoba, która po akceptacji regulaminu może korzystać z usług klubu (FitProfit, FitSport, Benefit Multisport Plus, Ok System, Wejście jednodniowe, wejście jednodniowe weekend, free pass).
5. Opłata Członkowska – należność pieniężna za korzystanie z usług Klubu.


6. Opłata Wpisowa – należność pieniężna, która może wystąpić przy zawieraniu Umowy.


7. Korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu odbywa się na podstawie:
a) karnetu - 12 miesięcy abonament (umowa na czas określony 12 miesięcy), 12 miesięcy płatne z góry (umowa na czas określony 12 miesięcy), bezterminowy – z kartą płatniczą (umowa na czas nieokreślony), 1 miesiąc open, 1 miesiąc student/służby mundurowe i 1 miesiąc poranny (okres rozliczeniowy-30dni),
b) kart Benefit Multisport Plus, Fit Profit , Fit Sport,
c) Ok System ( wejście przez sms),
d) opłaty za jednorazowy wstęp do Klubu (dalej: "wejście jednodniowe","wejście jednodniowe weekendowe");
e) free Pass.


8. Zamrażanie Członkostwa – Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie 12 miesięcy abonament uprawniony jest do jego zamrożenia. Zamrożenie Abonamentu możliwe jest maksymalnie 2 razy na łączną ilość maksymalnie 30 dni, po uprzednim powiadomieniu pracownika klubu i wypełnieniu stosownego formularza (osobiście lub drogą elektroniczną: oswiecim@fc24.pl). Za okres zamrożenia Abonamentu Klub nie pobiera opłat. Zamrożenie Abonamentu skutkuje przedłużeniem umowy o okres odpowiadający czasowi zamrożenia Abonamentu. Mrożenie abonamentu nie może być dokonane z datą wsteczną.

9. Zawieszenie karnetu – Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie 12 miesięcy abonament uprawniony jest do jego zawieszenia. Zawieszenie jest dokonywane tylko za zgodą managera w przypadkach losowych (ciąża zagrożona, problemy zdrowotne udokumentowane przez lekarza na okres powyżej 2 miesięcy). Zawieszenie nie zwalnia z obowiązku dokonywania opłat, jednakże umowa może zostać bezpłatnie przedłużona o czas na jaki została zawieszona.


10. Okres rozliczeniowy – opłaty za karnety naliczane są co 30 dni od daty obowiązywania umowy (data podpisania umowy lub inna data wskazana przez stronę umowy).


11. Dzień płatności - za dzień płatności uznaje się dzień uiszczenia należności wynikających z umowy (data podpisania umowy lub inna data wskazana przez stronę umowy), jest to również dzień przystąpienia Członka do Klubu.


12. Panel Klienta – po wejściu na stronę www.fc24.pl i zalogowaniu się na Panel Klienta Członek Klubu ma dostęp do wszelkich informacji związanych z zakupionym karnetem, ma możliwość opłacenia należności wobec Klubu czy zapisania się, a także rezygnacji z zajęć fitness;


13. Dni Otwarte - dni, w których dostęp do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno te które posiadają status Członka Klubu, jak i nieposiadające takiego statusu.


14. Karnet OnLINE – karnet, który został zakupiony za pośrednictwem strony internetowej Klubu: www.fc24.pl


15. Wejście Jednodniowe – wielokrotne wejście odpłatne, obowiązuję do godziny zamknięcia klubu w dniu zakupu. Warunkiem ponownego wejścia jest wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość uwzględnioną na paragonie


16. Wejście Jednodniowe Weekendowe – kupując wejście w sobotę możesz z niego skorzystać również w niedzielę tego samego weekendu. Warunkiem skorzystania z niedzielnego wejścia jest wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość uwzględnioną na paragonie.


17. Free Pass – jednorazowy darmowy dzień testowy w celu zapoznania się z Klubem i ofertą. Warunkiem skorzystania z dnia testowego jest uprzednie umówienie się.


18. Cross Kids – zajęcia grupowe dla dzieci z trenerem (Załącznik nr 2 Regulamin korzystania z zajęć Cross Kids).


19. Oświadczenie pierwszego wejścia – obowiązkowe wypełnienie dokumentu „Oświadczenie pierwszego wejścia” ,które uprawnia do skorzystania z usług Fc24 Sp. z o.o.


20. System kłódkowy – klub wyposażony jest w szafki zamykane na kłódki. Rzeczy w szafce mogą być pozostawione tylko na czas treningu, w przeciwnym wypadku pracownik FC24 ma prawo do przecięcia kłódki, zawartość szafki zostaje przekazana na recepcję klubu i przechowywana przez maksymalnie 1 tydzień. Kłódka do szafki - wymagany wymiar pałąka: 6-8mm – klub posiada w sprzedaży kłódki lub wypożycza za odpłatnością na czas pobytu w klubie.

§2 CZŁONKOSTWO W KLUBIE


1. Podstawą Członkostwa Klubu jest łączne spełnienie poniższych warunków:
a) zawarcie Umowy oraz akceptacja regulaminu,
b) uiszczenie opłaty wpisowej oraz opłaty członkowskiej według aktualnego cennika usług Klubu (Załącznik nr 1 Cennik),
c) posiadanie karty członkowskiej i aktywnego abonamentu.
2. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać Członkiem Klubu za zgodą swoich rodziców/opiekunów prawnych, złożoną na piśmie w Klubie w obecności pracownika Klubu
4. W przypadku, gdy Członek klubu opóźnia się z płatnością powyżej 3 dni roboczych FC24 ma możliwość wstrzymania korzystania z usług Klubu do momentu uregulowania należności. W takim przypadku Członek Klubu nie jest zwolniony z obowiązku regulowania należności zgodnie z zawartą Umową.
5. W ramach Abonamentu bezterminowego open z kartą płatniczą umowa na korzystanie z Klubu zawierana jest na czas nieokreślony.
6. Płatność za Abonament bezterminowy open z kartą płatniczą odbywa się w comiesięcznych cyklach, z góry za dany miesiąc począwszy od daty obowiązywania umowy (data podpisania umowy lub inna data wskazana przez stronę umowy). Warunkiem jest udostępnienie karty płatniczej z zasobem gotówki wystarczającym na dokonanie opłaty.
7. Członkostwo w Klubie uprawnia do korzystania z zajęć grupowych na podstawie aktualnie obowiązującego grafiku. Obowiązują zapisy na zajęcia fitness. Członek Klubu i Użytkownik klubu może się zapisać poprzez panel klienta lub korzystając z aplikacji mobilnej eFitness. W przypadku dwukrotnej nieobecności na zajęciach i braku anulowania rezerwacji, Klub zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości zapisu na jakiekolwiek zajęcia na okres 14 dni, następujących po zajęciach, na których odnotowana została absencja. Z zajęć można się wypisać najpóźniej na trzy godziny przed zarezerwowanymi zajęciami.
8. Na zajęcia fitness można się zapisać z tygodniowym wyprzedzeniem.

§3 ROZWIĄZANIE UMOWY


1. Umowy zawarte na czas określony wygasają z upływem okresu, na który zostały zawarte.
2. Członek Klubu uprawniony jest do wypowiedzenia umowy, dotyczącej Abonamentu bezterminowego open z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu naliczenia się kolejnej opłaty, w wyżej opisanym miesięcznym cyklu rozliczeniowym (opłata nalicza się co 30 dni począwszy od daty obowiązywania umowy, tj. data podpisania umowy lub inna data wskazana przez stronę umowy), przy czym Klub zastrzega, iż wypowiedzenie, o którym mowa wyżej, może nastąpić po minimum 1 miesiącu obowiązywania przedmiotowej umowy.
3. Umowa abonamentowa 12 miesięcy może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu, jedynie za porozumieniem stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Przy czym Członek Klubu, w przypadku rozwiązania umowy na zasadach jw., jest zobowiązany do zapłaty 30% kwoty, która pozostała do zapłacenia do końca trwania Umowy.
4. Członek Klubu, który zawarł umowę abonament 12 miesięcy (umowa na czas określony 12 miesięcy), 12 miesięcy płatna z góry może przenieść swoje członkostwo na inną osobę, za zgodą tej osoby oraz zgodą FC24. W takim wypadku, zainteresowane strony zawierają Umowę cesji, na mocy której, nowa osoba wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu. Za przepisanie członkostwa pobiera się opłatę zgodną z aktualnym cennikiem od osoby, na którą Umowa Członkowska ma być przeniesiona i jest to traktowane jako opłata wpisowa. Umowa Członkowska będąca przedmiotem cesji nie może być zadłużona. Cesji można dokonać tylko raz.


§4 KARTY CZŁONKOWSKIE


1. Członek Klubu otrzymuje imienną kartę członkowską, będącą dokumentem legitymującym go do korzystania z usług Klubu.
2. Kartą imienną może posługiwać się tylko i wyłącznie Członek Klubu.
3. W przypadku zgubienia karty członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie FC24. Duplikat karty będzie wydany Członkowi Klubu po uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
4. Członek Klubu nie może odstępować swojej imiennej karty członkowskiej innej osobie, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 3 ust. 4. 5. Kartę członkowską należy każdorazowo okazać przy wejściu na teren Klubu.

§5 PŁATNOŚCI


1. Po wygaśnięciu Umowy Członek Klubu w przypadku zawarcia kolejnej Umowy jest zwolniony z opłaty wpisowej.
2. Płatności za abonamenty mogą być dokonywane:
a) Poprzez Panel Klienta na stronie www.fc24.pl. Należy podać obowiązkowe dane wymagane w procesie rejestracji, wybrać rodzaj karnetu i opłacić go wybierając opcję płatności kartą kredytową, on-line lub Przelewy 24. Jeśli jest to pierwszy karnet może zostać dodana Opłata Wpisowa. Umowa zostanie podpisana w Klubie i do niej zostanie wydana Karta Członkowska,
b) Przelewem na konto bankowe nr. 31 1050 1070 1000 0090 3106 9124,
c)Karta kredytowo/debetowa - warunkiem jest udostępnienie karty płatniczej z zasobem gotówki wystarczającym na dokonanie opłaty, d) Kartą płatniczą w recepcji klubu,
e) Gotówką (w przypadku chęci opłacenia gotówką obowiązuje dopłata za każdą płatność 10zł).
3. Członek Klubu zobowiązany jest do zapewnienia środków na koncie bankowym, by w terminie realizacji płatności na jego koncie znajdowała się wystarczająca kwota niezbędna do opłacenia Członkostwa. W przypadku dwóch bezskutecznych prób pobrania środków z rachunku Członka Klubu, FC24 ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z usług klubu zgodnie z § 2 ust. 4 oraz do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
4. FC24 zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat z tytułu niezrealizowanych płatności to jest opłaty w wysokości 50 zł za każdą czynność windykacyjną w postaci maila oraz pisemnego wezwania do zapłaty.

§6 OBWIĄZKI CZŁONKA KLUBU I UŻYTKOWNIKA KLUBU


1. Członek Klubu i Użytkownik Klubu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich regulaminów obowiązujących w Klubie. Regulaminy dostępne są w Klubie I na stronie internetowej.
2. W uzasadnionych przypadkach FC24 może odmówić wstępu na teren Klubu osobom, których zachowanie bądź ubiór zostaną uznane przez pracownika FC24 za nieodpowiednie.
3. Zabrania się używania na terenie Klubu bez zgody managera Klubu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Zabrania się przeprowadzania treningów personalnych na terenie Klubu przez jakiekolwiek osoby bez zgody managera Klubu.
5. Rażące lub uporczywe uchylanie się od obowiązków przez Członka Klubu i Użytkownika Klubu lub naruszanie regulaminów obowiązujących Członek Klubu i Użytkownik Klubu upoważnia Fitness Club 24 do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Członka Klubu bądź zakaz korzystania z usług klubu przez Użytkownika Klubu bez zwrotu jakichkolwiek kosztów za niewykorzystany okres.
6. Członek Klubu i Użytkownik Klubu niniejszym oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
7. Klub uprawniony jest do utrwalania za pomocą dostępnych środków swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, wskutek czego może dojść do niezamierzonego utrwalenia wizerunku Członka Klubu, przy czym ewentualne wykorzystanie wizerunku Członka Klubu w materiałach promocyjnych/reklamowych, nastąpi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Sali bądź sprzętu sportowego, użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
9. Członek Klubu i Użytkownik Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu.
10. Członek Klubu i Użytkownik Klubu ma obowiązek zapisać się jak i wypisać się z zajęć grupowych.
11. Członek Klubu i Użytkownik Klubu obowiązany jest do korzystania z ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń na urządzeniach, a po ich zakończeniu do dezynfekcji miejsca za pomocą środków dostępnych na sali.
12. Po każdorazowym zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy sprzętu.
13. Zabrania się przesuwania urządzeń treningowych, za wyjątkiem wolnych ciężarów oraz urządzeń, których funkcja i sposób korzystania uprawnia do takiego przesuwania.
14. Członek Klubu i Użytkownik Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Użytkownikom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Użytkowników, w tym zachowania wulgarne lub obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religie lub płeć.
15. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu
16. Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu pozostałych Użytkowników osoba, która przybędzie na zajęcia po ich rozpoczęciu nie zostanie do nich dopuszczona.
17. W przypadku odnotowania przez personel Klubu lub zgłoszenie przez innych Użytkowników zachowań Członka Klubu lub Użytkownika Klubu, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w Klubie lub mogą zaszkodzić reputacji Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, personel Klubu ma prawo wyprosić z Klubu.
18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w związku z niedostosowaniem rodzaju ćwiczeń do stanu zdrowia i sprawności fizycznej Członka Klubu bądź Użytkownika Klubu.
19. Członek Klubu i Użytkownik Klubu nie ma prawa korzystania z Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie.
20. Osoby naruszające porządek, przepisy niniejszego Regulaminu lub obowiązujące instrukcje obsługi urządzeń mogą zostać wyproszone z Klubu przez personel Klubu.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLUBU


1. Każdy uczestnik zajęć powinien na czas pobytu na terenie Klubu zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe i ubrania pozostawione w szatni, szafce lub na terenie Klubu Klub nie ponosi odpowiedzialności.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Członkom Klubu i Użytkownikom Klubu w Klubie jest zainstalowany monitoring, który rejestruje określone obszary Klubu, z wyłączeniem stref intymnych.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z przerwą w dostawie mediów.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia spowodowane awarią sprzętu albo urządzeń znajdujących się w Klubie.
5. Klub jest otwarty według harmonogramu znajdującego się na jego terenie.
6. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Klub zastrzega sobie prawo jego zamknięcia.
7. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin jego otwarcia bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu oraz Umowy Członkowskiej.
8. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują pracownicy Klubu.
9. Klub ma prawo wprowadzać zmiany w grafiku zajęć (dotyczy rodzaju zajęć, godziny i osoby prowadzącej), cennika.
10. Klub może prowadzić, według własnego uznania, akcje, stosować upusty, rabaty i promocje oraz organizować konkursy na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, które wchodzą w życie z dniem wywieszenia w Klubie oraz opublikowania na stronie internetowej www.fc24.pl.

§8 KLAUZULA RODO


Przetwarzanie danych oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak: zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.
Administrator danych osobowych:
Fc24 Sp. z o.o. ul. Komorowicka 110, 43-300 Bielsko – Biała NIP 631-262-44-46.
- listownie: Fitness Club 24 ul. M.Kolbego 14a, 43-300 Bielsko - Biała
- telefonicznie: 539-901-444
- e-mailowo: oswiecim@fc24.pl
Cel przetwarzania:
- negocjacje handlowe zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej umowy lub umów,
- do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez firmę, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. Dodatkowo, po uzyskaniu zgody w celach marketingowych oferowanych usług lub marketingu produktów, w celach tworzenia tzw. reklamy
spersonalizowanej, wystawienie rachunku, faktury i prowadzenie rozliczeń finansowych.
Podstawa przetwarzania danych osobowych:
zgoda.
Odbiorcy, którym dane osobowe mogą być udostępnione:
pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy, organy administracji państwowej, Sądy.
Czas:
Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym firma jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu dane zostaną zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
Usunięcie danych osobowych:
- Po zwróceniu się o usunięcie danych lub po wniesieniu sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, Po nie podęciu działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny),
- Po uzyskaniu informacji, że dane są nieaktualne lub niedokładne. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do wycofania wyrażonej zgody,
- prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych
osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§9 INNE POSTANOWIENIA


1. FC 24 ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie.
2. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu i Użytkownik Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania:
a) Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, FC 24 ma prawo wypowiedzieć umowę łączącą ją z członkiem klubu w trybie natychmiastowym bez zwrotu należności za cały okres obowiązywania umowy.
b) Użytkownika Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, FC 24 ma prawo pozbawić Użytkownika Klubu z możliwości korzystania z Usług Klubu.
4. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem oswiecim@fc24.pl. Fc24 Sp z .o.o. zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia w Klubie oraz opublikowania na stronie internetowej www.fc24.pl i przesłania drogą elektroniczną do Członków Klubu. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów zawartych po dniu jego wejścia w życie.
6. Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.
8. FC 24 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej www.fc24.pl lub przesłany drogą elektroniczną e-mail do członka klubu. W terminie 7 dni od momentu publikacji Członkowi Klubu bądź Użytkownikowi Klubu przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa bądź użytkowania, wówczas umowa zostaje rozwiązana za porozumieniem stron.
9. Integralną częścią umowy z Członkiem Klubu i Użytkownikiem Klubu jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Klubu, Regulaminu CROSS KIDS i Cennika.

Załącznik nr 1 - Cennik CENNIK

Załącznik nr 2 - Regulamin CROSS KIDS
1. W zajęciach CROSS KIDS mogą brać udział dzieci od 8 do 12 roku życia, które przyjdą do Klubu pod opieką rodziców.
2. Do wejścia na zajęcia upoważnia opłata za jednorazowe wejście uiszczona przez rodzica.
3. Rodzice mogą przebywać na sali fitness w czasie zajęć, w których biorą udział ich dzieci. Rodzice nie przebywający na Sali fitness podczas zajęć zobowiązani są odebrać dzieci do 15 minut po zakończeniu zajęć.
4. Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony klubu jest on zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki. Cena za uczestnictwo w zajęciach nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.
5. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic bierze odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka, jest świadomy jego kondycji fizycznej i zdrowotnej.
6. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.
7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć, którzy zostali wykluczeni z udziału w zajęciach, a których rodzice nie są na tych zajęciach obecni, pozostają na sali pod opieką instruktora do czasu zakończenia zajęć.
8. Klub odpowiada za bezpieczeństwo uczestników tylko w trakcie trwania zajęć, na terenie sali fitness, w której zajęcia są przeprowadzane. Za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szatni, toalety, korytarzy, terenu wokół klubu odpowiadają opiekunowie.
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą wyposażenia i sprzętu używanego przez uczestnika zajęć w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.
10. Klub nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu do Klubu i z Klubu do domu.
11. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez rodzica.
Jednocześnie:
Rodzic/Prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby promocji organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, imprez okolicznościowych organizowanych przez klub. Rodzic/Prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez klub w celach informacyjnych

§1 POJĘCIA

 1. FC 24 – FC 24 Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110, NIP: 631-262-44-46, REGON: 241801070, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział KRS, nr KRS 0000375145 - tj. spółka, z którą Członek Klubu zawiera Umowę.
 2. Klub – obiekt znajdujący się w Oświęcimiu przy ul. M.Kolbego 14a.
 3. Członek Klubu – osoba, która po spełnieniu warunków określonych w § 2 korzysta z usług Klubu.
 4. Użytkownik Klubu – osoba, która po akceptacji regulaminu może korzystać z usług klubu (FitProfit, FitSport, Benefit Multisport Plus, Medicover Sport, Wejście jednodniowe, Free Pass).
 5. Opłata Członkowska – należność pieniężna za korzystanie z usług Klubu.
 6. Opłata Wpisowa – należność pieniężna, która może wystąpić przy zawieraniu Umowy.
 7. Karnet ESPAGO - karnet z podpięciem karty kredytowej / debetowej
 8. Karnet ONEY - karnet z płatnością poprzez zewnętrzny system rozliczeniowy (Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204413, NIP 5272429317, BDO: 000516883)
 9. Korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu odbywa się na podstawie:
  a) karnetu - karnet 12 msc ESPAGO (z płatnością cykliczną z podpięciem karty kredytowej / debetowej, umowa na czas określony 12 miesięcy), karnet 12 miesięcy Up Front płatne z góry (umowa na czas określony 12 miesięcy), karnet FLEX bezterminowy (z płatnością cykliczną, umowa na czas nieokreślony z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia), 1 msc open, karnet 12 msc. STUDENT (z płatnością cykliczną, umowa na czas określony 12 miesięcy), karnet FLEX STUDENT (z płatnością cykliczną, umowa na czas nieokreślony z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia), karnet 12 miesięczny ONEY RATY (z płatnością cykliczną do firmy zewnętrznej, umowa na czas określony 12 miesięcy), karnet 12 miesięcy STUDENT ONEY RATY (z płatnością cykliczną do firmy zewnętrznej, umowa na czas określony 12 miesięcy), karnet 24 miesięczny (z płatnością cykliczną do firmy zewnętrznej,  umowa na czas określony 24 miesięcy)
  b) Kart Benefit Multisport Plus, Fit Profit , Fit Sport, Medicover Sport.
  d) Opłaty za jednorazowy wstęp do Klubu (dalej: "wejście jednodniowe");
  e) Free Pass.
 10. Zamrożenie Członkostwa – Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie abonamentu  na 12 miesięcy uprawniony jest do jego zamrożenia. Zamrożenie Abonamentu możliwe jest maksymalnie 2 razy na okres 1 pełnego miesiąca, maksymalnie na 2 pełne miesiące po uprzednim powiadomieniu pracownika klubu i wypełnieniu stosownego formularza (osobiście lub drogą elektroniczną: oswiecim@fc24.pl). Za okres zamrożenia Abonamentu Klub nie pobiera opłat. Zamrożenie Abonamentu skutkuje przedłużeniem umowy o okres odpowiadający czasowi zamrożenia Abonamentu. Mrożenie abonamentu nie może być dokonane z datą wsteczną.
 11. Zawieszenie karnetu – Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie 12 miesięcy  abonament uprawniony jest do jego zawieszenia. Zawieszenie jest dokonywane tylko za zgodą Managera w przypadkach losowych (ciąża zagrożona, problemy zdrowotne udokumentowane przez lekarza na okres powyżej 2 miesięcy). Zawieszenie nie zwalnia z obowiązku dokonywania opłat, jednakże umowa może zostać bezpłatnie przedłużona o czas na jaki została zawieszona.
 12. Dzień płatności - za dzień płatności uznaje się dzień uiszczenia należności wynikających z umowy (data podpisania umowy lub inna data wskazana przez stronę umowy), jest to również dzień przystąpienia Członka do Klubu.
 13. Okres rozliczeniowy – opłaty za karnety 12 miesięczne oraz bezterminowe naliczane są co 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy od 1 (pierwszego) dnia pełnego miesiąca kalendarzowego trwania umowy; w przypadku rozpoczęcia Członkostwa w dniu innym niż 1 dzień miesiąca kalendarzowego pobierana jest pro rata.
 14. Pro Rata - jednorazowa płatność dokonywana w proporcjonalnej wysokości za okres od daty rozpoczęcia Członkostwa do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy w przypadku, gdy datą rozpoczęcia Członkostwa nie jest pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego
 15. Płatności cykliczne - płatności na rzecz FC 24 dokonywane przez Członka Klubu z tytułu usług świadczonych przez FC 24 na podstawie umowy na rzecz Członka w sposób cykliczny, w każdym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy, płatne 1 (pierwszego) dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który następuje płatność
 16. Panel Klienta – po wejściu na stronę www.fc24.pl i zalogowaniu się na Panel Klienta Członek Klubu ma dostęp do wszelkich informacji związanych z zakupionym karnetem, ma możliwość opłacenia należności wobec Klubu (nie dotyczy karnetów Espago i Oney) czy zapisania się, a także rezygnacji z zajęć fitness;
 17. Dni Otwarte - dni, w których dostęp do klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno te które posiadają status Członka Klubu, jak i nieposiadające takiego statusu.
 18. Karnet OnLINE – karnet, który został zakupiony za pośrednictwem strony internetowej Klubu: www.fc24.pl
 19. Wejście Jednodniowe – wielokrotne wejście odpłatne, obowiązuje do godziny zamknięcia klubu w dniu zakupu. Warunkiem ponownego wejścia jest wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość uwzględnioną na paragonie
 20. Free Pass – jednorazowy darmowy dzień testowy w celu zapoznania się z Klubem i ofertą. Warunkiem skorzystania z dnia testowego jest uprzednie umówienie się i uzupełnienie formularza z danymi oraz akceptację regulaminu .
 21. Cross Kids – zajęcia grupowe dla dzieci z trenerem (Załącznik nr 2 Regulamin korzystania z zajęć Cross Kids).
 22. Formularz prezentacji sprzedażowej– obowiązkowe wypełnienie dokumentu, które uprawnia do skorzystania z usług Fc24 Sp. z o.o.
 23. System kłódkowy – klub wyposażony jest w szafki zamykane na kłódki. Rzeczy w szafce mogą być pozostawione tylko na czas treningu, w przeciwnym wypadku pracownik FC24 ma prawo do przecięcia kłódki, zawartość szafki zostaje przekazana na recepcję klubu i przechowywana przez maksymalnie 1 tydzień. Kłódka do szafki - wymagany wymiar pałąka: 6-8mm – klub posiada w sprzedaży kłódki lub wypożycza za odpłatnością na czas pobytu w klubie.

§ 2 CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 1. Podstawą Członkostwa Klubu jest łączne spełnienie poniższych warunków:
  a) zawarcie Umowy oraz akceptacja regulaminu,
  b) uiszczenie opłaty wpisowej oraz opłaty członkowskiej według aktualnego cennika usług Klubu

(Załącznik nr 1 Cennik),

c) posiadanie karty członkowskiej i aktywnego abonamentu.

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 12 lat, może zostać Członkiem Klubu za zgodą swoich rodziców/opiekunów prawnych, złożoną na piśmie w Klubie w obecności pracownika Klubu
 3. W przypadku, gdy Członek Klubu opóźnia się z płatnością powyżej 3 dni roboczych FC24 ma możliwość wstrzymania korzystania z usług Klubu do momentu uregulowania należności. W takim przypadku Członek Klubu nie jest zwolniony z obowiązku regulowania należności zgodnie z zawartą Umową.
 4. W ramach Abonamentu bezterminowego FLEX z płatnością cykliczną Espago umowa na korzystanie z Klubu zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Płatność za Abonament bezterminowy FLEX i 12 m-cy Espago z płatnością cykliczną Espago odbywa się w comiesięcznych cyklach, z góry za dany miesiąc począwszy od 1 (pierwszego) dnia pełnego miesiąca kalendarzowego. Warunkiem jest udostępnienie karty płatniczej z zasobem gotówki wystarczającym na dokonanie opłaty.
 6. Członkostwo w Klubie uprawnia do korzystania z zajęć grupowych na podstawie aktualnie obowiązującego grafiku. Obowiązują zapisy na zajęcia fitness. Członek Klubu i Użytkownik klubu może się zapisać poprzez panel klienta lub korzystając z aplikacji mobilnej eFitness. W przypadku dwukrotnej nieobecności na zajęciach i braku anulowania rezerwacji, Klub zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości zapisu na jakiekolwiek zajęcia na okres 14 dni, następujących po zajęciach, na których odnotowana została absencja. Z zajęć można się wypisać najpóźniej na trzy godziny przed zarezerwowanymi zajęciami.
 7. Na zajęcia fitness można się zapisać z tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Członek Klubu lub Użytkownik Klubu może skorzystać z max.2 godz. zajęć grupowych w ciągu jednego dnia.

  

§ 3 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowy zawarte na czas określony wygasają z upływem okresu, na który zostały zawarte.
 2. Członek Klubu uprawniony jest do wypowiedzenia umowy, dotyczącej Karnetu bezterminowego FLEX z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu naliczenia się kolejnej opłaty, w wyżej opisanym miesięcznym cyklu rozliczeniowym (opłata nalicza się co 1 miesiąc kalendarzowy począwszy od 1 (pierwszego) dnia pełnego miesiąca kalendarzowego  obowiązywania umowy.
 3. Umowa abonamentowa 12 miesięcy może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu, jedynie za porozumieniem stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Przy czym Członek Klubu, w przypadku rozwiązania umowy na zasadach jw., jest zobowiązany do zapłaty 30% kwoty, która pozostała do zapłacenia do końca trwania Umowy.
 4. Członek Klubu, który zawarł umowę Karnet 12 miesięcy (umowa na czas określony 12 miesięcy), 12 miesięcy płatna z góry  może przenieść swoje członkostwo na inną osobę, za zgodą tej osoby oraz zgodą FC24. W takim wypadku, zainteresowane strony zawierają Umowę cesji ,na mocy której nowa osoba wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu. Za przepisanie członkostwa pobiera się opłatę zgodną z aktualnym cennikiem od osoby, na którą Umowa Członkowska ma być przeniesiona i jest to traktowane jako opłata wpisowa. Umowa Członkowska będąca przedmiotem cesji nie może być zadłużona. Cesji można dokonać tylko raz.

§ 4 KARTY CZŁONKOWSKIE

 1. Członek Klubu otrzymuje imienną kartę członkowską, będącą dokumentem legitymującym go do korzystania z usług Klubu.
 2. Kartą imienną może posługiwać się tylko i wyłącznie Członek Klubu.
 3. W przypadku zgubienia karty członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie FC24. Duplikat karty będzie wydany Członkowi Klubu po uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 4. Kartę członkowską należy każdorazowo odbić przy wejściu i wyjściu z terenu Klubu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Po wygaśnięciu Umowy Członek Klubu w przypadku zawarcia kolejnej Umowy jest zwolniony z opłaty wpisowej.
 2. Płatności za karnety/abonamenty mogą być dokonywane:
  a) poprzez cykliczne płatności Espago (podpięcie karty kredytowej / debetowej)
  b) Poprzez Panel Klienta na stronie fc24.pl - należy podać obowiązkowe dane wymagane w procesie rejestracji, wybrać rodzaj karnetu i opłacić go wybierając opcję płatności kartą kredytową, on-line lub Przelewy 24. Jeśli jest to pierwszy karnet może zostać dodana Opłata Wpisowa. Umowa zostanie podpisana w Klubie i do niej zostanie wydana Karta Członkowska. W przypadku karnetu Espago wymagane jest podpięcie karty płatniczej.
  c) Przelewem na konto bankowe nr. 31 1050 1070 1000 0090 3106 9124 w tytule przelewu podając imię i nazwisko Członka Klubu.
  d) Espago (karta kredytowa/debetowa) - warunkiem jest udostępnienie karty płatniczej z zasobem gotówki wystarczającym  na dokonanie opłaty,
  e) Kartą płatniczą w recepcji klubu,
  f) Gotówką (w przypadku chęci zapłacenia gotówką obowiązuje dopłata za każdą płatność 10zł) - nie dotyczy karnetu Espago i Oney
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do zapewnienia środków na koncie bankowym, by w terminie realizacji płatności na jego koncie znajdowała się wystarczająca kwota niezbędna do opłacenia Członkostwa. W przypadku dwóch bezskutecznych prób pobrania środków z rachunku Członka Klubu, FC24 ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z usług klubu zgodnie z § 2 ust. 4 oraz do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
 4. FC24 zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat z tytułu niezrealizowanych płatności to jest opłaty w wysokości 50 zł za każdą czynność windykacyjną w postaci maila oraz pisemnego wezwania do zapłaty.
 5. Trzy niezapłacone raty karnetu bezterminowego FLEX lub 12 m-cy skutkują przekazaniem zadłużenia do zewnętrznej firmy windykacyjnej.
 6. Obsługą windykacyjną na rzecz Klubu FC24 zajmuje się Optima Credit Management Services Sp. z o.o.

Julianowska 65A, 05-500 Piaseczno, Polska

 1. Użytkownik wszystkich rodzajów kart Multisport z ramienia programu Benefit Systems SA ma obowiązek dopłaty 5 zł (pięć złotych) do każdorazowego wejścia do Klubu po uprzednim zarejestrowaniu wejścia poprzez aplikację mobilną lub kartę Multisport.

§ 6 OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU I UŻYTKOWNIKA KLUBU

 1. Członek Klubu i Użytkownik Klubu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich regulaminów obowiązujących w Klubie. Regulaminy dostępne są w Klubie I na stronie internetowej.
 2. W uzasadnionych przypadkach FC24 może odmówić wstępu na teren Klubu osobom, których zachowanie bądź ubiór zostaną uznane przez pracownika FC24 za nieodpowiednie.
 3. Zabrania się używania na terenie Klubu bez zgody managera Klubu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Zabrania się przeprowadzania treningów personalnych na terenie Klubu przez jakiekolwiek osoby bez zgody managera Klubu. Manager Klubu ma możliwość zakazać takiej osobie wstępu na teren Klubu.
 5. Rażące lub uporczywe uchylanie się od obowiązków przez Członka Klubu i Użytkownika Klubu lub naruszanie regulaminów obowiązujących Członek Klubu i Użytkownik Klubu upoważnia Fitness Club 24 do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Członka Klubu bądź zakaz korzystania z usług klubu przez Użytkownika Klubu bez zwrotu jakichkolwiek kosztów za niewykorzystany okres.
 6. Członek Klubu i Użytkownik Klubu niniejszym oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 7. Klub uprawniony jest do utrwalania za pomocą dostępnych środków swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, wskutek czego może dojść do niezamierzonego utrwalenia wizerunku Członka Klubu lub Użytkownika Klubu, przy czym ewentualne wykorzystanie wizerunku Członka Klubu lub Użytkownika Klubu w materiałach promocyjnych/reklamowych, nastąpi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Sali bądź sprzętu sportowego, użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 9. Członek Klubu i Użytkownik Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu.
 10. Członek Klubu i Użytkownik Klubu ma obowiązek zapisać się jak i wypisać się z zajęć grupowych.
 11. Członek Klubu i Użytkownik Klubu obowiązany jest do korzystania z ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń na urządzeniach, a po ich zakończeniu do dezynfekcji miejsca za pomocą środków dostępnych na sali.
 12. Po każdorazowym zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy sprzętu.
 13. Zabrania się przesuwania urządzeń treningowych, za wyjątkiem wolnych ciężarów oraz urządzeń, których funkcja i sposób korzystania uprawnia do takiego przesuwania.
 14. Członek Klubu i Użytkownik Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Użytkownikom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Użytkowników, w tym zachowania wulgarne lub obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religie lub płeć.
 15. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu
 16. Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu pozostałych Użytkowników osoba, która przybędzie na zajęcia po ich rozpoczęciu nie zostanie do nich dopuszczona.
 17. W przypadku odnotowania przez personel Klubu lub zgłoszenie przez innych Użytkowników zachowań Członka Klubu lub Użytkownika Klubu, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w Klubie lub mogą zaszkodzić reputacji Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, personel Klubu ma prawo wyprosić z Klubu.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w związku z niedostosowaniem rodzaju ćwiczeń do stanu zdrowia i sprawności fizycznej Członka Klubu bądź Użytkownika Klubu.
 19. Członek Klubu i Użytkownik Klubu nie ma prawa korzystania z Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie.
 20. Osoby naruszające porządek, przepisy niniejszego Regulaminu lub obowiązujące instrukcje obsługi urządzeń mogą zostać wyproszone z Klubu przez personel Klubu.
 21. Członek Klubu i Użytkownik Klubu ma obowiązek zmiany obuwia dziennego na pełne obuwie sportowe .Obowiązuje zakaz przemieszczania się po klubie w skarpetkach, klapkach lub boso.
 22. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren Klubu toreb treningowych.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLUBU

 1. Każdy uczestnik zajęć powinien na czas pobytu na terenie Klubu zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe i ubrania pozostawione w szatni, szafce lub na terenie Klubu Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Członkom Klubu i Użytkownikom Klubu na terenie obiektu jest zainstalowany monitoring, który rejestruje określone obszary Klubu, z wyłączeniem stref intymnych.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z przerwą w dostawie mediów.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia spowodowane awarią sprzętu lub urządzeń znajdujących się w Klubie.
 5. Klub jest otwarty według harmonogramu znajdującego się na jego terenie.
 6. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Klub zastrzega sobie prawo jego zamknięcia.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin jego otwarcia bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu oraz Umowy Członkowskiej.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują pracownicy Klubu.
 9. Klub ma prawo wprowadzać zmiany w grafiku zajęć grupowych (dotyczy rodzaju zajęć, godziny i osoby prowadzącej), cennika.
 10. Klub może prowadzić, według własnego uznania, akcje, stosować upusty, rabaty i promocje oraz organizować konkursy na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, które wchodzą w życie z dniem wywieszenia w Klubie oraz opublikowania na stronie internetowej www.fc24.pl.

§ 8 KLAUZULA RODO

Przetwarzanie danych oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak: zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

Administrator danych osobowych: 

Fc24 Sp. z o.o. ul. Komorowicka 110, 43-300 Bielsko – Biała NIP 631-262-44-46.

 • listownie: Fitness Club 24 ul. M.Kolbego 14a, 43-300 Bielsko - Biała
 • telefonicznie: 539-901-444
 • e-mailowo: oswiecim@fc24.pl

Cel przetwarzania: 

 • negocjacje handlowe zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej umowy lub umów,
 • do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez firmę, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. Dodatkowo, po uzyskaniu zgody w celach marketingowych oferowanych usług lub marketingu produktów, w celach tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, wystawienie rachunku, faktury i prowadzenie rozliczeń finansowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych: 

zgoda.

Odbiorcy, którym dane osobowe mogą być udostępnione: 

pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy, organy administracji państwowej, Sądy.

Czas:

Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym firma jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu dane zostaną zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

Usunięcie danych osobowych:

 • Po zwróceniu się o usunięcie danych lub po wniesieniu sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, Po nie podjęciu działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny),
 • Po uzyskaniu informacji, że dane są nieaktualne lub niedokładne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania wyrażonej zgody,
 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9 INNE POSTANOWIENIA

 1. FC 24 ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 2. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu i Użytkownik Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania:
  a) Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, FC 24 ma prawo wypowiedzieć umowę łączącą ją z członkiem klubu w trybie natychmiastowym bez zwrotu należności za cały okres obowiązywania umowy.
  b) Użytkownika Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, FC 24 ma prawo pozbawić Użytkownika Klubu z możliwości korzystania z Usług Klubu.
 4. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem oswiecim@fc24.pl. Fc24 Sp z .o.o. zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia w Klubie oraz opublikowania na stronie internetowej www.fc24.pl i przesłania drogą elektroniczną do Członków Klubu. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów zawartych po dniu jego wejścia w życie.
 6. Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.
 8. FC 24 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej www.fc24.pl lub przesłany drogą elektroniczną e-mail do członka klubu. W terminie 7 dni od momentu publikacji Członkowi Klubu bądź Użytkownikowi Klubu przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa bądź użytkowania, wówczas umowa zostaje rozwiązana za porozumieniem stron.
 9. Integralną częścią umowy z Członkiem Klubu i Użytkownikiem Klubu jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Klubu, Regulaminu CROSS KIDS i Cennika.

 

Załącznik nr 1 - Cennik

CENNIK

NAZWA KARNETU

KWOTA

WPISOWE(jednorazowo)

MROŻENIE

WYPOWIEDZENIE

CESJA

12 miesięcy
Up Front
płatne z góry  OPEN

1399 zł

-

-

-

50,00 zł (jeden raz)

12 miesięczny
Up Front
płatny z góry Student

1199 zł

 

-

-

-

50,00 zł (jeden raz)

12 miesięcy ONEY RATY

12x109 zł

-

Bezpłatne – 2x po 1 miesiącu

Brak możliwości wypowiedzenia

-

12 miesiący student ONEY RATY

12x99 zł

 

-

Bezpłatne – 2x po 1 miesiącu

Brak możliwości wypowiedzenia

-

24 miesiące ONEY RATY

24x79 zł

-

Bezpłatne – 2x po 1 miesiącu

Brak możliwości wypowiedzenia

-

Karnet 12 msc
ESPAGO
OPEN
(podpięcie karty)

12x 119zł

-

Bezpłatne – 2x po 1 miesiącu

pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji, opłata 30% kwoty, która pozostała do zapłacenia do końca trwania Umowy

50,00 zł (jeden raz, karnet nie może być zadłużony)

Karnet 12 msc
GOTÓWKA
OPEN
(gotówka, przelew, karta, online)

12x 139 zł

 

Bezpłatne – 2x po 1 miesiącu

pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji, opłata 30% kwoty, która pozostała do zapłacenia do końca trwania Umowy

50,00 zł (jeden raz, karnet nie może być zadłużony)

Karnet FLEX bezterminowy
ESPAGO
(podpięcie karty)
(1 msc okres rozliczeniowy)

149 zł/ 1msc

25,00 zł

-

pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji z karnetu na 2 pełne miesiące przed naliczeniem się kolejnej raty. Min trwania karnetu 3 pełne miesiące

-

Karnet FLEX bezterminowy
GOTÓWKA
(gotówka. Przelew, karta)
(1 msc okres rozliczeniowy)

169 zł / 1msc

25 zł

 

-

pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji z karnetu na 2 pełne miesiące przed naliczeniem się kolejnej raty. Min trwania karnetu 3 pełne miesiące

-

KARNET 1 msc 

189 zł

50 zł

-

-

-

Karnet 12 msc
STUDENT
ESPAGO
(podpięcie karty)

109 zł

-

Bezpłatne – 2x po 1 miesiącu

pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji, opłata 30% kwoty, która pozostała do zapłacenia do końca trwania Umowy

50,00 zł (jeden raz, karnet nie może być zadłużony)

Karnet 12 msc
STUDENT
GOTÓWKA
(gotówka, przelew, karta))

129zł

 

 

Bezpłatne – 2x po 1 miesiącu

pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji, opłata 30% kwoty, która pozostała do zapłacenia do końca trwania Umowy

50,00 zł (jeden raz, karnet nie może być zadłużony)

Karnet FLEX student
ESPAGO
(podpięcie kartą)
(1 msc okres rozliczeniowy)

129 zł

25 zł

-

pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji z karnetu na 2 pełne miesiące przed naliczeniem się kolejnej raty

Min trwania karnetu 3 pełne miesiące

-

Karnet FLEX student
GOTÓWKA
(gotówka, przelew, karta)

(1 msc okres rozliczeniowy)

149 zł

25 zł

-

pisemne oświadczenie o chęci rezygnacji z karnetu na 2 pełne miesiące przed naliczeniem się kolejnej raty

Min trwania karnetu 3 pełne miesiące

-

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 - Regulamin CROSS KIDS

 1. W zajęciach CROSS KIDS mogą brać udział dzieci od 8 do 12 roku życia, które przyjdą do Klubu pod opieką rodziców.
 2. Do wejścia na zajęcia upoważnia opłata za jednorazowe wejście uiszczona przez rodzica.
 3. Rodzice mogą przebywać na strefie chill przy recepcji Klubu w czasie zajęć, w których biorą udział ich dzieci. Rodzice nie przebywający na strefie chill podczas zajęć zobowiązani są odebrać dzieci do max.10 minut po zakończeniu zajęć. W przypadku nieodebrania dziecka we wskazanym wyżej czasie Organizator może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 10 PLN.
 4. Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony klubu jest on zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki. Cena za uczestnictwo w zajęciach nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.
 5. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic bierze odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka, jest świadomy jego kondycji fizycznej i zdrowotnej.
 6. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć, którzy zostali wykluczeni z udziału w zajęciach, a których rodzice nie są na tych zajęciach obecni, pozostają na sali pod opieką instruktora do czasu zakończenia zajęć.
 8. Klub odpowiada za bezpieczeństwo uczestników tylko w trakcie trwania zajęć, na terenie sali fitness, w której zajęcia są przeprowadzane. Za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szatni, toalety, korytarzy, terenu wokół klubu odpowiadają opiekunowie.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą wyposażenia i sprzętu używanego przez uczestnika zajęć w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.
 10. Klub nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu do Klubu i z Klubu do domu.
 11. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez rodzica.

Jednocześnie:

Rodzic/Prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby promocji organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, imprez okolicznościowych organizowanych przez klub. Rodzic/Prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez klub w celach informacyjnych